Dymock Watson: Nazi Smasher

Casting Director

Director: Julian Kemp
Writer: Humphrey Ker
With: Micahel Sheen, Stephen Fry, Humphrey Ker
Further details to be announced.